Lấy bài viết & spin bài viết đăng lên website wordpress

Lấy bài viết & spin bài viết đăng lên website wordpress

8/22/2018 3:25:54 PM
LẤY BÀI VIẾT & SPIN BÀI VIẾT ĐĂNG LÊN WEBSITE WORDPRESS
Giúp bạn tự động lấy bài viết và spin bài viết đăng lên website wordpress. Bạn có thể sử dụng bộ từ khóa demo của content24h hoặc tự thiết lập bộ từ khóa của mình và spin bài viết lấy được.
Content24h sẽ tự động chạy, quét và lấy bài mới về đăng lên website wordpress của bạn 1h 1 lần.
 
Bước 1: Thêm website muốn lấy bài về đăng.

 
Bước 2: Tạo selector nguồn lấy bài viết về.


 
Bước 3: Thiết lập bộ từ khóa.
  • Thêm từ khóa => link.

 
  • Thêm từ khóa spin.

 
Bước 4: Tạo task tự động lấy bài viết từ nguồn về website, blog.
Bạn có thể sử dụng bộ từ khóa demo của content 24h. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra và lấy bài mới từ nguồn về website wordpress của bạn.

💬