Lấy bài đăng lên website trên wordpress.com

Lấy bài đăng lên website trên wordpress.com

8/21/2018 1:30:23 PM
LẤY BÀI ĐĂNG LÊN WORDPRESS.com
Giúp bạn tự động lấy bài viết từ nguồn về website. Bạn có thể sử dụng bộ từ khóa demo của content24h hoặc tự thiết lập bộ từ khóa của bạn. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra và lấy bài mới liên tục từ nguồn về website của bạn. Cứ 1h, content24h sẽ tự động chạy, quét và lấy bài mới về website của bạn.
 
Bước 1: Lấy email đăng bài lên wordpress.
  • Mở trang wordpress của bạn.

 
  • Thêm đuôi “/admin” vào cuối đường link trang wordpress của bạn.
Click “Enter” để chuyển tab.

 
  • Click “Cấp phép” để lấy email post bài lên trang wordpress của bạn.

 
  • Copy đoạn email được cấp phép để đăng bài lên wordpress.

 
Bước 2: Thiết lập lấy bài đăng lên wordpress.
  • Website & Blogspot : Dán email vừa lấy được để thiết lập tự động lấy bài.

 
  • Nguồn Selector Content : Tạo selector nguồn lấy bài viết về.


 
  • Thêm bộ từ khóa => backlink.

 
  • Thêm bộ từ khóa spin.

 
  • Tự động lấy bài: Tạo task tự động lấy bài viết từ nguồn về website, blog. Bạn có thể sử dụng bộ từ khóa demo của content24h. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra và lấy bài mới liên tục từ nguồn về website của bạn.
Click “Thêm” để thêm task, sau khi thêm task sẽ tự động kiểm tra bài mới và lấy về website của bạn.

💬