Đăng nhập Content24h
Làm thế nào để lấy tin tự động?
Thiết lập hệ thống nguồn tin, website, bộ thư viện từ khóa spin sau đó hệ thống sẽ tự động lấy tin mới về website của bạn 24/24. Xem hướng dẫn chi tiết

Nguồn lấy tin
Thiết lập nguồn lấy tin từ link chuyên mục, selector title, selector nội dung.
Bộ từ khóa spin, backlink
Tạo bộ từ khóa spin để thay đổi hoàn toàn nội dung của bài viết lấy về, chèn backlink, loại bỏ link, ảnh thành base64 hoặc up trực tiếp lên wordpress...
Task lấy tin
Tạo task lấy tin từ hệ thống nguồn tin, thiết lập bộ từ khóa spin, và website (wordpress, blogspot) muốn lấy tin về. Hệ thống sẽ liên tục quét tin mới từ nguồn sau đó tạo bài viết spin khác hoàn toàn với bài gốc và đăng về website của bạn.
💬